Politika privatnosti


I OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA


Davalac usluge će prikupljati samo one podatke koji su neophodni za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti u skladu sa Ugovorom koji je zaključen sa Korisnicima usluga, odnosno koje su neophodne za redovno održavanje internet sajta i komunikaciju sa posetiocima istog.

Ukoliko odlučimo da promenimo ovu politiku, sve njene izmene ćemo postaviti na našu web stranicu, kako bi naši Korisnici bili upoznati sa tim koje podatke obrađujemo i kako ih koristimo.


II PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU


Davalac usluge će na serveru voditi log slanja o informacijama koje se dostavljaju korisniku.
Davalac usluge će na serveru voditi evidenciju pristupa i aktivnosti Korisnika na portalima koji su predmet zaključenih Ugovora.
Davalac usluge će na serveru voditi evidenciju akcija koje Korisnik preduzima na informacijama koje su mu prosleđene.
Naši Korisnici imaju mogućnost da sami vrše ažuriranje određenih informacija u skladu sa Ugovorom potpisanim sa nama.


III ZAŠTITA PODATAKA 

Davalac usluge će preduzeti sve razumne mere kako bi zaštitio lične podatke Korisnika.

Pristup ličnim podаcimа ogrаničаvаmo nа zаposlene i saradnike kojimа su te informаcije potrebne dа bi ih obrаdili u nаše ime, koji su nа osnovu ugovorа u obаvezi dа striktno poštuju poverljivost podаtаkа i koji mogu dа budu podvrgnuti disciplinskim merаmа, uključujući prekid rаdnog ili ugovornog odnosа, ukoliko ne ispune te obаveze.

Podaci koji su prikupljeni se neće odavati trećim licima.


IV ODRICANJE ODGOVORNOSTI


Davalac usluge preduzima mere zaštite podataka koji se prikupljaju, ali Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da podaci ne mogu biti apsolutno sigurni jer mogu postojati okolnosti koje nisu pod kontrolom Davaoca usluge.

Korisnik prihvata odgovornost za sve podatke za koje sam izvrši ažuriranje na naš sistem.

U Kragujevcu,
01.06.2014.